Moshe Schwartz-Buky | Israel, USA [190x400x160cm, 1963, Konglomerat]